ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

Ίδρυση, επωνυμία και έδρα του Συλλόγου

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία:

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ» με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι:

Α) Η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Β) Η διατήρηση και διάδοση των ηθών και εθίμων και της εν γένει πολιτιστικής παράδοσης της Νισύρου.

Γ) Η παροχή πάσης δυνατής συνδρομής τόσο στα μέλη του Συλλόγου, όσο και σε θέματα που αφορούν στη Νίσυρο.

Δ) Η ηθική και πνευματική ανάπτυξη και η ψυχική καλλιέργεια των μελών.

Ε) Η διατήρηση και ανάπτυξη στενών δεσμών συνεργασίας με τις τοπικές Αρχές της Νισύρου και τους ανά τον κόσμο Νισυριακούς Συλλόγους.

 

Άρθρο 3

Για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου, το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Οργανώνει ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνεστιάσεις, εκδρομές , επισκέψεις, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.

Β) Αναβιώνει τοπικές παραδοσιακές εορτές, τηρεί τα έθιμα και τις παραδόσεις της Νισύρου, φροντίζει για την διδασκαλία παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, για την εκμάθηση της κατασκευής τοπικών κεντημάτων και χειροτεχνημάτων, για την παρασκευή παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων κ.λ.π.

Γ) Αναπτύσσει κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, με παροχή οικονομικών ενισχύσεων, με επισκέψεις νοσηλευομένων μελών, και γενικά συμπατριωτών, συμπαράσταση στα προβλήματά τους.

Δ) Παρακολουθεί την εξέλιξη των σοβαρών προβλημάτων της Νισύρου και παρεμβαίνει σε Κρατικούς φορείς, για την προώθηση των ενεργειών των τοπικών Αρχών, με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας.

Δ) Προβαίνει κατά την κρίση του, στην έκδοση δημοσιογραφικού εντύπου, μέσα από το οποίο δημοσιοποιούνται οι θέσεις του για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, υποστηρίζονται ενέργειες για την προώθηση τοπικών θεμάτων της Νισύρου, προβάλλονται στοιχεία από την ιστορία και τις παραδόσεις του νησιού και καταγράφεται η επικαιρότητα, για ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και των Νισυρίων της διασποράς

ΣΤ) Επιλέγει οποιοδήποτε, κατά την κρίση του, πρόσφορο μέσο, που αποβλέπει στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 4

Μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι, άνδρες και γυναίκες που κατάγονται από την Νίσυρο, τα μέλη των οικογενειών τους και όσοι αποδεδειγμένα διατηρούν δεσμούς με τη Νίσυρο ή με Νισύριους, εφόσον διαμένουν στην περιοχή Αττικής. Αντεπιστέλλοντα μέλη χαρακτηρίζονται όσοι κατοικούν εκτός Αττικής. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τις Γενική Συνέλευση πρόσωπα, που προσφέρουν μεγάλες ηθικές και υλικές υπηρεσίες στο Σύλλογο. Αυτά εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται στο αρχείο του Συλλόγου.

Η εγγραφή των μελών, πλην των επιτίμων, γίνεται μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει οριστικά. Προϋπόθεση για την εγγραφή νέου μέλους είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 5

Οικονομικές υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ ποσού για δικαίωμα εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής. Τα αντίστοιχα ποσά καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει και για την καταβολή έκτακτης υποχρεωτικής εισφοράς, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Συλλόγου. Για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών που αδυνατεί να καλύψει το ταμείο του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την καταβολή προαιρετικής εισφοράς των μελών.

Μέλη του Συλλόγου που καθυστερούν επί έξι (6) και πλέον μήνες τη συνδρομή τους, είναι δυνατόν να διαγραφούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανακαλείται εφόσον καταβληθούν τα καθυστερημένα ποσά. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής της συνδρομής.

 

Άρθρο 6

Λοιπές υποχρεώσεις μελών

Κάθε μέλος οφείλει να περιφρουρεί το κύρος και το γόητρο του Συλλόγου και να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του. Οφείλει επίσης να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος που για οποιονδήποτε λόγο ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου, επιδεικνύει συμπεριφορά που αντιβαίνει προς τις επιδιώξεις του, αντιδρά με αθέμιτες πράξεις στην επιτυχία τους, παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων και γενικά διασύρει, με οποιονδήποτε τρόπο τον Σύλλογο, υπέχει πειθαρχικές ευθύνες, που επισύρουν την ποινή της διαγραφής. Η ποινή επιβάλλεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγγραφο απολογητικό σημείωμα του παραπεμπομένου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται η μορφή – προσωρινή ή δια παντός – της διαγραφής και η διάρκειά της. Ανάλογη συμπεριφορά, επιδειχθείσα προ της εγγραφής υποψηφίου μέλους, αποτελεί λόγο απόρριψης της σχετικής αίτησής του.

 

Άρθρο 7

Δικαίωμα ψήφου

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν το δικαίωμα μόνο να ψηφίσουν, εφόσον παρίστανται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα επίτιμα μέλη ούτε ψηφίζουν ούτε ψηφίζονται, μπορούν όμως να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, χωρίς και εδώ δικαίωμα ψήφου.

 

Για να διαβάσετε το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου, πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Pin It on Pinterest