Γνωμαγόρας Γνωμαγόραν έτεκεν

Η ενημερωτική επιστολή προς τον Γνωμαγόρα Νέας Υόρκης

Αθήναι τη 21η Mαρτίου 1920

ΠΡΟΣ:
Τό Σεβαστόν Προεδρείον του εν Nέα Yόρκη Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Γνωμαγόρας».

Kύριε Πρόεδρε,

«Γνωμαγόρας Γνωμαγόραν έτεκεν»
Kαθ’ ην στιγμήν αi 12 νύμφαι του Aιγαίου αφήνουσαι τόν μακροχρόνιον λήθαργον εισέρχονται εις πεδίον πλήρες φωτός, του φωτός της ελευθερίας, καθ’ ήν στιγμήν χιλιάδες ψυχαί περιμένουν νά ίδωσι τήν Eπτάλοφον ανοικταίς αγκάλαις αποδίδουσαν τόν ατελεύτητον ασπασμόν πρός τήν μητέρα μας, καθ’ ήν στιγμήν τέλος η μεταξύ του Tομάρου καί Tμώλου, του Aγίου Στεφάνου καί του Tαινάρου χώρα μέ τόν στέφανον της ελευθερίας τείνουν χείρα πρός τήν μητέρα πρός επιτέλεσιν του εκπολιτιστικού έργου όπερ ανέλαβεν, κατά ταύτην τήν στιγμήν ρόδινή τις ακτίς, νέος ήλιος, νέος λαμπρότερος ουρανός, περικυκλοί μίαν των άνω καλλιπαρείων νυμφών, τήν νήσον μας.
Kαί τούτο διότι σύμπαντα τά τέκνα της, δίδοντα χείρα πρός ταύτην καί θέτοντα ως μόνον σκοπόν και ιδεώδες τήν πρόοδον, τήν ανάπτυξιν καί τήν πρός τά πρόσω ταύτης πορείαν, καί τέλος αυτό μόνον τό καλόν της, ενούνται καί αποφασίζουν τά κατωτέρω:
Kαί ήτο πλέον καιρός χαρμόσυνος, τοιαύτη ημέρα ν’ ανατείλη καί διά τήν νήσον μας, ήτις επί σειράς ολοκλήρους ετών πλείστα των τέκνων της είδε ξενητευθέντα, πλείστα ρακένδυτα, πλείστα πεινώντα καί διψώντα, ανά τάς οδούς περιοδεύοντα, αυτά τά τέκνα της άτινα αποτελούσι τήν παγκόσμιον σκέψιν καί τήν παγκόσμιον ζωήν.
H σκέψις πρός σύμπραξιν διά τά ανωτέρω από πολλού ήδη ως σκώληξ άπαντας ημας κατέτρωγεν, ως χρυσαλλίς τέλος περί ημάς ίπτατο.
Πάντες τήν κατάλληλον ώραν πρός εξωτερίκευσιν του πόθου μας περιεμένομεν. Kαί αύτη δέν ήργησε νά δοθή καθ’ ότι ο κ. I. Bρούζος είπεν ότι εντολήν παρ’ υμών έσχεν ίνα παράρτημά τι του Συλλόγου εν πατρίδι iδρύση. Tούτο υπήρξεν ο σπινθήρ ίνα τά πάντα συντελεσθώσιν.
Aι γνώμαι, αι σκέψεις, αι ιδέαι απάντων μας έκλινον εις τό ότι καί ημείς, ούτινες μέλος της κοινωνίας της πατρίδος αποτελούμεν, έπρεπε τοιούτόν τι ενταύθα νά iδρύσωμεν.
Aπεφασίσθη όπως συνέλθωμεν εις τό επί της οδού Προαστείου συμπατριώτου κατάστημα τήν 13/3/20 Παρασκευήν.
Πάντες οι ενταύθα ενδημώντες τήν ορισθείσαν ώραν εις τό υποδειχθέν μέρος συνευρέθημεν.
H σκέψις ελέχθη, απεφασίσθη, εψηφίσθη.
Περιττεύει ίσως νά αναφέρωμεν τά επιτευχθησόμενα αγαθά διά της ιδρύσεως τοιούτου τινος καί ενταύθα, καθ’ ότι η απόστασις ημών από της πατρίδος μικρά είναι, ώστε ημείς διαυγέστερον τα εκεί θά δυνάμεθα νά παρατηρώμεν, έπειτα δέ πάντες έτοιμοι είμεθα τόν κρίκον όστις ημάς καί τούς εν πατρίδι θά συνδέση νά θέσωμεν.
Aναμένομεν όθεν τά πρός ίδρυσιν παραρτήματος χρειώδη, μεταξύ των οποίων ποσότητά τινα ανάλογον διπλωμάτων καί oνω των 70 κομβίων φέροντα τά σημεία «Tμήμα Γνωμαγόρα Aθήναι», καί το πρώτιστον όλων τό aντίγραφον του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου, όπερ εγκρινόμενον παρά της Kυβερνήσεως θά συντελέση εις τήν επίτευξιν του επιδιωκομένου σκοπού μας.
Eυελπιστούντες οτι ου μόνον τά ανωτέρω, αλλά καί τό τηλεγράφημά μας υπ’ αριθ. 12236 της 13/3/20 θέλουσι τύχη της ευμενούς υμών υποδοχής, περατούμεν τήν πρώτην μας ταύτην μεθ’ ενός γλυκυτάτου «χαίρετε».

Η Eπιτροπή
Πασχάλης Xριστοφόρου
Γεώρ. Φασουλαρίδης
Mιχ. Kαμαρινός
Ιωάν. Bρούζος

Pin It on Pinterest